Results 1 - 12 of 12

Diameter 97 mm.

180 ml. TP

Toppac Ø 97 x 40,5 mm.

240 ml. TP

Toppac Ø 97 x 53 mm.

280 ml. TP

Toppac Ø 97 x 60,5 mm.

375 ml. TP

Toppac Ø 97 x 79,5 mm.

440 ml. TP

Toppac Ø 97 x 98 mm.

520 ml. sealable cup

Toppac Ø 97 x 113 mm.

520 ml. TP

Toppac Ø 97 x 113 mm.

550 ml. TP

Toppac Ø 97 x 120 mm.

Deksel Ø 97 mm.

Deksel voor Toppac Ø 97 mm.

Deksel Ø 97 mm.

Deksel met lepel of vork voor Toppac Ø 97 mm.

Deksel Ø 97 mm. voor cup met sealrand

Geschikt voor 520 ml. met sealrand

Sealdeksel Ø 97 mm.

Sealdeksel voor Toppac Ø 97 mm.