JoopVoetVerpakkingen logo

Selecteer de taal

Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Joop Voet Verpakkingen een overeenkomst heeft gesloten of die onderhandelt over een overeenkomst.
2. Joop Voet Verpakkingen, statutair gevestigd te Linde, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 39089367.
3. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.
4. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Joop Voet Verpakkingen en Opdrachtgever waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle -ook in de toekomst uit te brengen, respectievelijk tot stand te komen– aanbiedingen en overeenkomsten, die Joop Voet Verpakkingen uitbrengt respectievelijk sluit, ongeacht de aard van de door Joop Voet Verpakkingen te verrichten prestatie. Onder “zaak” wordt hierna zowel verstaan het verkopen en leveren van roerende zaken als het verrichten van een dienst.
2. Indien de Opdrachtgever op enig moment verwijst naar eigen algemene (inkoop-) voorwaarden wordt de toepasselijkheid daarvan hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. De in deze leveringsvoorwaarden genoemde berichten kunnen, tenzij anders aangegeven of wettelijk de schriftelijke vorm geldt, zowel schriftelijk, als per e-mail, als per fax worden verzonden.

Artikel 3: Offertes; aanbiedingen
1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met een offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Joop Voet Verpakkingen niet tot het sluiten van een overeenkomst met de Opdrachtgever.
2. Aanbiedingen van Joop Voet Verpakkingen zijn steeds vrijblijvend en worden in elk geval geacht te zijn verworpen indien ze niet binnen een maand zijn aanvaard. Een vrijblijvende aanbieding kan door Joop Voet Verpakkingen binnen drie werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding worden herroepen.
3. Administratiekosten die ontstaan door een buitengewone prijsopgave, worden door Joop Voet Verpakkingen doorberekend aan de Opdrachtgever indien het aanbod niet gevolgd wordt door een order onder de voorwaarde dat Joop Voet Verpakkingen de Opdrachtgever van tevoren daarover heeft ingelicht.
4. Indien het voorbereiden van een aanbod verdere uitwerking, ingenieur schap, bemonsteringskosten en proefnemingen vereist, worden deze kosten door
Joop Voet Verpakkingen doorberekend aan de klant.
5. Alle intellectuele eigendomsrechten van ontwerpen berusten bij Joop Voet Verpakkingen. Dergelijke ontwerpen kunnen niet door de Opdrachtgever worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Joop Voet Verpakkingen middels een schriftelijke overeenkomst met Joop Voet Verpakkingen en betaling door de Opdrachtgever aan Joop Voet Verpakkingen.
6. Een bestelling is pas door Joop Voet Verpakkingen geaccepteerd indien deze schriftelijk door Joop Voet Verpakkingen bevestigd is.

Artikel 4: Annulering
1. Indien de Opdrachtgever een eenmaal gesloten overeenkomst wil annuleren, en Joop Voet Verpakkingen daarmee akkoord gaat, geschiedt dit steeds onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de door Joop Voet Verpakkingen gemaakte kosten en geleden en te lijden schade vergoedt. Deze schade beloopt minimaal een bedrag gelijk aan 50% van de overeengekomen prijs en onder deze schade wordt mede begrepen de door Joop Voet Verpakkingen geleden verliezen en gederfde winst en de kosten die Joop Voet Verpakkingen reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag enz. Joop Voet Verpakkingen heeft het recht om te bewijzen dat zij een hogere schade heeft geleden, in welk geval de Opdrachtgever die hogere schade verschuldigd is.

Artikel 5: Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op leveringen ex works.
2. De prijs die Joop Voet Verpakkingen voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag.

Artikel 6: Prijswijzigingen
Joop Voet Verpakkingen is gerechtigd om de overeengekomen prijzen te verhogen bij:
1. stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten, van lonen, van brandstoffen en energie, van verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Of bij:
2. extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die Joop Voet Verpakkingen tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Of bij:
3. buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs. Of bij:
4. wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven.

Artikel 7: Betalingstermijn
1. Tenzij anders wordt overeengekomen, dient de Opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Joop Voet Verpakkingen is vereist.
2. Joop Voet Verpakkingen is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.
3. De Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Joop Voet Verpakkingen zekerheid te stellen voor de voldoening van de te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Joop Voet Verpakkingen daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen.
4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze over dit bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Joop Voet Verpakkingen is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de Opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 20% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 250,00.
6. Klachten ter zake een factuur moeten binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de juistheid van de facturen vast staat, onverminderd het recht van Joop Voet Verpakkingen om evidente fouten te corrigeren.
7. Verrekening door de Opdrachtgever is niet toegestaan. Het is de Opdrachtgever voorts niet toegestaan om haar betalingsverplichting op te schorten indien zij een klacht uit.
8. Indien Joop Voet Verpakkingen met twee of meer (rechts)personen een overeenkomst sluit, is ieder van hen hoofdelijk jegens Joop Voet Verpakkingen aansprakelijk voor de volledige nakoming van de desbetreffende overeenkomst.
9. Joop Voet Verpakkingen bedingt bij wijze van derdenbeding dat de met haar in een groep verbonden vennootschappen, die een vordering hebben op de Opdrachtgever, die vordering kunnen verrekenen met hetgeen Joop Voet Verpakkingen aan de Opdrachtgever verschuldigd is, dan wel dat indien de verbonden vennootschap een schuld heeft aan de Opdrachtgever, Joop Voet Verpakkingen haar vordering op de Opdrachtgever kan verrekenen met hetgeen die vennootschap aan de Opdrachtgever verschuldigd is.

Artikel 8: Verzuim; faillissement etc.
1. Indien de Opdrachtgever enige verplichting niet, of niet behoorlijk, of niet tijdig, nakomt, alsmede in het geval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (al dan niet voorlopige) surseance van betaling verkrijgt, dan wel met betrekking tot haar de gerechtelijke schuldsanering wordt uitgesproken dan wel hij onder curatele wordt gesteld, dan wel de onderneming van de Opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd, wordt de Opdrachtgever geacht ten aanzien van alle niet voldane verplichtingen van rechtswege in verzuim te zijn geraakt en heeft Joop Voet Verpakkingen, naar haar keuze, het recht om, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de aan Joop Voet Verpakkingen uit hoofde van de wet verder toekomende rechten, en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de betreffende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van die overeenkomst(en) op te schorten. Joop Voet Verpakkingen heeft in die gevallen tevens het recht om de onmiddellijke voldoening van al hetgeen de Opdrachtgever aan haar verschuldigd is, te eisen.

Artikel 9: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud, eigendomsovergang
1. Tenzij anders wordt overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Opdrachtgever zijn bedrijf uitoefent.
2. Joop Voet Verpakkingen is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren, tenzij dat schriftelijk wordt overeengekomen.
3. De Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de te leveren zaken en zal in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken weigert in ontvangst te nemen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
4. Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van Opdrachtgever. Ook indien Joop Voet Verpakkingen voor het transport zorgdraagt, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico te verzekeren.
5. Mocht een beroep op het gestelde in lid 4 van dit artikel niet opgaan dan is Joop Voet Verpakkingen nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat zij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen.
6. Joop Voet Verpakkingen is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
7. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Joop Voet Verpakkingen behoudt de eigendom van de op grond van welke overeenkomst dan ook aan de
Opdrachtgever afgeleverde en af te leveren zaken totdat de Opdrachtgever:
a. de prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde rente en kosten, volledig heeft voldaan en,
b. alle vorderingen heeft voldaan die Joop Voet Verpakkingen en aan haar groep verbonden vennootschappen op haar verkrijgt op en vanaf datum dat Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.
8. De Opdrachtgever mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van Joop Voet Verpakkingen. Indien een derde een zaak voor de Opdrachtgever onder zich heeft, dan is de Opdrachtgever, indien zij jegens Joop Voet Verpakkingen tekortschiet, verplicht om de naam en het adres van die derde aan Joop Voet Verpakkingen mede te delen en mag Joop Voet Verpakkingen aan die derde berichten dat deze de zaak voortaan voor Joop Voet Verpakkingen moet houden.
9. De Opdrachtgever is verplicht de door haar van Joop Voet Verpakkingen af te nemen zaken afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen het risico van diefstal, verduistering, beschadiging en tenietgaan. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om haar aanspraken op de verzekeraar aan derden te verpanden, of anderszins tot zekerheid laten strekken, dan wel aan een derde over te dragen.
10. Tussen Joop Voet Verpakkingen en haar Opdrachtgever geldt dat op roerende - niet registerzaken - die Joop Voet Verpakkingen van de Opdrachtgever onder zich verkrijgt, een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van de vorderingen die Joop Voet Verpakkingen op haar Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, heeft of zal verkrijgen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteiten tot stand op het moment dat Joop Voet Verpakkingen de betreffende zaak onder zich verkrijgt.
11. Joop Voet Verpakkingen mag het aan haar toekomende retentierecht ook uitoefenen voor de betaling van al hetgeen de Opdrachtgever aan haar, uit welke hoofde dan ook, verschuldigd is.
12. In-mould labels welke vervaardigd worden voor Opdrachtgever worden geleverd bij de fabrikant die deze in de verpakkingen verwerkt en worden vrij van kosten maximaal 6 maanden opgeslagen. Na deze periode heeft Joop Voet Verpakkingen het recht opslagkosten in rekening te brengen aan de Opdrachtgever. De volledige run in-mould labels wordt in één keer gefactureerd na druk. Bij de verwerking van de labels is een productieverlies van toegestaan.

Artikel 10: Termijn van levering
1. Een door Joop Voet Verpakkingen opgegeven termijn van levering (bijvoorbeeld op een orderbevestiging) heeft slechts een indicatieve strekking en geldt niet als een fatale termijn, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangeven dat het een uiterste termijn betreft. Joop Voet Verpakkingen zal zich inspannen om te zorgen voor levering overeenkomstig de geregelde afleveringsschema’s. Joop Voet Verpakkingen zal onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk zijn voor vertraging bij afhalen, vervoer of levering van enigerlei zending, ongeacht de oorzaak van een dergelijke vertraging.
2. De binding van Joop Voet Verpakkingen aan een uitdrukkelijk overeengekomen fatale termijn van levering vervalt indien de Opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk of de prestatie wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 13 van deze leveringsvoorwaarden niet nakomt.
3. De Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Joop Voet Verpakkingen gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Joop Voet Verpakkingen, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door inachtneming van het bepaalde in lid 1 van artikel 14 en overige leden van deze leveringsvoorwaarden.
4. Bij niet-naleving door Opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel of het in artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Joop Voet Verpakkingen nodig is.
5. Overschrijding van levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien van tevoren schriftelijk overeengekomen en geeft nooit aanleiding tot annulering van de order.

Artikel 11: Garantie
1. Garanties worden door Joop Voet Verpakkingen slechts door middel van schriftelijke verklaringen gegeven. Tenzij uit dergelijke verklaringen uitdrukkelijk het
2. tegendeel blijkt zijn op de door Joop Voet Verpakkingen gegeven garanties slechts de wettelijke bepalingen van de toerekenbare tekortkoming van toepassing. Tenzij anders wordt overeengekomen geldt een garantie voor een periode van 3 maanden en voor het grondgebied Nederland.

Artikel 12: Keuring en klachten
1. De Opdrachtgever dient de afgeleverde zaak op het moment van aflevering te keuren op uiterlijk waarneembare gebreken - als krassen, deuken en het niet conform de overeenkomst functioneren - en, na de ontdekking van dergelijke gebreken, terstond een klacht te uiten, en een aantekening op de vrachtbrief/afleverbon te maken. Indien de Opdrachtgever zich hieraan niet houdt geldt de zaak in zoverre als door haar aanvaard.
2. De Opdrachtgever dient de zaak op andere dan de sub 1. van dit artikel bedoelde gebreken binnen veertien dagen na aflevering te keuren en een eventueel gebrek binnen die termijn aan Joop Voet Verpakkingen mede te delen.
3. De prestatie van Joop Voet Verpakkingen geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
4. Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Joop Voet Verpakkingen.
5. De goederen worden als geleverd beschouwd, zodra zij door de Opdrachtgever zijn ontvangen of geaccepteerd, op de overeengekomen plaats.

Artikel 13: Inhoud en wijziging overeenkomst
1. De Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Joop Voet Verpakkingen niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van bijvoorbeeld enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax, e-mail of soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 14: Zet-, druk- of andere proeven
1. De Opdrachtgever is gehouden de door hem ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze gecorrigeerd of goedgekeurd aan Joop Voet Verpakkingen terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de Opdrachtgever geldt als erkenning dat Joop Voet Verpakkingen de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. Joop Voet Verpakkingen is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

Artikel 15: Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, indien ze van geringe betekenis zijn.
2. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan 12½%.
3. Modellen worden uit de hand vervaardigd. Normale afwijkingen tussen handmodellen en machinaal vervaardigde producten zijn toegestaan.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten etc.
1. De Opdrachtgever garandeert aan Joop Voet Verpakkingen dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de Opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale, internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendommen dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De Opdrachtgever vrijwaart Joop Voet Verpakkingen zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Joop Voet Verpakkingen de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendommen op zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, databestanden, dia’s, foto’s, cd’s, informatiedragers, computerprogrammatuur, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. Deze stukken en intellectuele rechten blijven eigendom van Joop Voet Verpakkingen en mogen zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of Joop Voet Verpakkingen daarvoor kosten in rekening heeft gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Joop Voet Verpakkingen te retourneren op straffe van een boete van € 1000,00 per dag.

Artikel 17: Eigendom productiemiddelen etc.
1. Alle door Joop Voet Verpakkingen vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, etc. blijven het eigendom van Joop Voet Verpakkingen, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
2. Joop Voet Verpakkingen is niet gehouden de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
3. Joop Voet Verpakkingen is niet verplicht de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren.

Artikel 18: Eigendom Opdrachtgever
1. Joop Voet Verpakkingen zal de door de Opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
2. Onverminderd het zojuist bepaalde, draagt de Opdrachtgever tijdens de bewaring door Joop Voet Verpakkingen alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken. De Opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

Artikel 19: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
1. Joop Voet Verpakkingen aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door Opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven om te verwerken.
2. Joop Voet Verpakkingen staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen kan Joop Voet Verpakkingen noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door haar van de Opdrachtgever ontvangen en door haar te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.

Artikel 20: Overmacht
1. Tekortkomingen van Joop Voet Verpakkingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
2. Tekortkomingen van Joop Voet Verpakkingen in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet of niet-tijdige levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, arbeidsongeschiktheid van personeel, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Joop Voet Verpakkingen toe te rekenen en geven de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 21: Aansprakelijkheid
1. Joop Voet Verpakkingen aanvaardt aansprakelijkheid om schadevergoeding te betalen voor verlies en/of schade die zich voordoet bij personen en andere goederen dan de geleverde goederen in overeenstemming met de normale van toepassing zijnde Nederlandse wet en regelgeving met betrekking tot productaansprakelijkheid. Desalniettemin is de aansprakelijkheid beperkt met inachtneming van de volgende bepalingen:
2. Indien de goederen/diensten geleverd door Joop Voet Verpakkingen verlies of schade aan eigendommen veroorzaken, waarvan de geleverde goederen/diensten een onderdeel van zijn geworden, mee zijn vermengd of in zijn verwerkt, of mee zijn samengevoegd, gebruikt zijn voor het verpakken of in een andere vorm verbonden zijn met, opgewerkt zijn met of gebruikt zijn voor het opwerken van, gebruikt zijn voor de productie van of voor het opwerken van enige manier van bewerken, is Joop Voet Verpakkingen in geen geval aansprakelijk voor de stijging in kosten gerelateerd aan het zenden van personeel, aan het transport en opsporen, voor examinatie en analyses.
3. Voor andere dan de in bepaling 21.2 genoemde vorderingen met betrekking tot productaansprakelijkheid, inclusief vorderingen met betrekking tot het repareren van eigendommen waaraan de door Joop Voet Verpakkingen geleverde goederen schade hebben veroorzaakt, zal de aansprakelijkheid van Joop Voet Verpakkingen het bedrag van € 50.000,00 per incident niet overstijgen. Bovendien zal de totale aansprakelijkheid van Joop Voet Verpakkingen voor productaansprakelijkheid in geen geval een bedrag van
€ 100.000,00 per kalenderjaar overstijgen. Ingeval van vorderingen voorvloeiend uit meer dan één geval van verwonding, schade of verlies, veroorzaakt door dezelfde aansprakelijkheid met zich meebrengende oorzaak en betrekking hebbende op meer dan één kalenderjaar zullen de vorderingen een bedrag van € 200.000,00 niet overstijgen.
4. Joop Voet Verpakkingen zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn jegens cliënt voor indirecte schade, inclusief productieschade, gederfde winst en andere indirecte economische schade. De cliënt zal Joop Voet Verpakkingen vrijwaren en schadeloosstellen voor elke vordering tot schadevergoeding, waarvoor Joop Voet Verpakkingen aansprakelijk is tot het betalen van schadevergoeding aan klanten van cliënt of derden, indien door Joop Voet Verpakkingen jegens de cliënt afstand is gedaan van voornoemde vordering in overeenstemming met artikel 21.
5. Indien een vordering ter zake verlies of schade zoals omschreven in dit artikel is ingesteld door een derde partij tegen één van beide partijen, zal die partij onverwijld de andere partij daarvan op de hoogte stellen.
6. De bovenstaande beperkingen in de aansprakelijkheid van Joop Voet Verpakkingen zullen niet van toepassing zijn indien Joop Voet Verpakkingen schuldig is aan grove nalatigheid of indien de beperkingen in strijd zijn met wettelijke bepalingen van dwingend recht.
7. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om zeker te stellen dat de illustraties van het product alle waarschuwingen en informatie bevatten (inclusief maar niet beperkt tot het pictogram waaruit volgt dat het verpakkingsmateriaal geschikt is om voedsel te verpakken) die onder de omstandigheden vereist zijn en moeten worden beschouwd als adequate voorlichting van het publiek.

Artikel 22: Toepasselijk recht en toepasselijke rechter
1. De overeenkomst tussen Joop Voet Verpakkingen en de Opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen kunnen worden voorgelegd door de rechter die daartoe bevoegd is. In elk geval is de rechtbank te Rotterdam te allen tijde bevoegd om van geschillen in behandeling te nemen.